Agricultură

Fermierii pot depune cererile de plată pentru măsura „Bunăstarea animalelor”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în perioada 08 -21 februarie 2021, se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”-pachetul a)-plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b)-plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 -2020.

Cererea de plată va fi completată online, individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare se depune la Centrul judeţean al APIA pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a judeţului, unde este exploatația cu capacitatea de producţie cea mai mare.

Cererile de plată pentru Măsura 14 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor”cuprind angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de un solicitant, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea solicitantul și se depun însoţite de:

 • Copie CUI / CIF, după caz;
 • Documente care atestă calitatea de fermier activ: documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) -cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfăşoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 –Creșterea porcinelor, respectiv CAEN 0147 –Creșterea păsărilor) și/sau 0150-Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor). În cazul în care, din documentele stipulate mai sus, nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ;
 • Situaţiile financiare anuale, respective raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată;
 • Formularul „Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul „venituri din activităţi agricole”;
 • Formularul „Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul „venituri totale”;
 • Copie buletin /carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal /împuternicitului;
 • Copie/copii, autorizaţie/autorizații sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploataţie deţinută înscrisă în cererea de plată;
 • Copia/copiile autorizaţiei/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament. Dacă autorizația este eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației;
 • Graficul de livrare estimat anual;
 • Graficul de populare estimat anual;
 • Document coordonate bancare;
 • Împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul;
 • Declarații și angajamente pentru bunăstare și specific subpachetelor.

În plus, față de documentele mai sus menționate, se depun, în funcție de pachetul solicitat:

Pentru pachetul a) porcine

 • Copia schiţei grajdului/halei pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de cazare/spaţiul maxim de cazare pe compartiment/boxă). Din suprafața totală respectivă se exclude suprafața spațiilor de hrănire și adăpare așezate pe podea, stâlpi, alei, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de porcine;
 • Pe copia schiței fermierul va menționa instrumentul/aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;
 • Copii ale documentelor care fac dovada că beneficiarul are la dispoziție echipamente specializate de măsurare și control a calității aerului şi acestea sunt la dispoziţie în exploataţie în vederea monitorizării zilnice a pulberilor (prin prezentarea unui document de achiziție sau a unui contract de comodat sau a unui alt document);
 • Copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a echipamentuluispecializat de măsurare și control a calității aerului.

Pentru pachetul b) păsări

 • Copia notificarii către DSVSA referitoare la densitatea practicată;
 • Copia schiţei halelor pentru fiecare explotaţie cu autorizaţie sanitar-veterinară din care să reiasă adresa, suprafaţa spaţiilor de crestere utilă. Din suprafața totală respectiv suprafaţa cuştilor/ compartimentelor se exclude suprafaţa echipamentelor de hrănire şi adăpare așezate pe podea, stâlpi, alte spații nedestinate creșterii pentru toate categoriile de păsări, inclusiv a cuibarelor în cazul găinilor ouătoare în sistem alternativ la sol a cuibarelor pentru găinile de reproducție rase grele și spațiul aferent cocoșilor pentru categoria de gaini de reproducție rase grele. Având în vedere că, suprafața minimă obligatorie pe cap de găină ouătoare în sistem de creștere în cuști îmbunătățite, include și suprafața cuibarului (750 cmp/cap găină), la calcularea suprafeței necesare pentru respectarea condițiilor de bunăstare superioară se măsoară suprafața totală a cuștii care include și suprafața cuibarului rezultând astfel o suprafață de 825 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 10%, respectiv 862 cmp/cap pentru subpachetul de densitate 15%. Pe copia schiței halelor fermierul va menționa aparatul cu care au fost efectuate măsurătorile înscrise în schițele depuse și toleranța acestuia în conformitate cu fișa tehnică (carte tehnică) a aparatului/ instrumentului cu care au fost efectuate măsurătorile;
 • Copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor în vederea monitorizării acestora zilnice este la dispoziţie în exploataţie;
 • Copia documentului care atesată funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe.

Modelele cererilor de plată pentru Măsura M14 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor”-pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor însoțite de instrucțiunile de completare aferente, sunt aprobate prin OMADR nr.30/05.02.2021, publicat în Monitorul Oficial nr.128/128 bis din 8 februarie 2021 și toate informațiile sunt detaliate în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 Bunăstarea animalelor -pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția a IV-a și în Ghidul solicitantului pentru Măsura M14 Bunăstarea animalelor -pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, ediția a IV-a, aprobate prin OMADR nr.29/05.02.2021 și postate pe site-ul oficial al APIA www.apia.org.ro, (http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *